مجله گردشگری ✈️

امارات مجازات برخی از قوانین مربوط به مواد مخدر را کاهش می دهد.

امارات عربی متحده برخی از قوانین سختگیرانه در حوزه مواد مخدر را کاهش داده است و مجازات دیارگشت ; مسافرانی را که با محصولات حاوی تتراهیدروکانابینول، ماده محرک عصبی موجود در شاهدانه وارد این کشور می شوند، کم کرده است.

قانون جدید که یکشنبه در روزنامه رسمی امارات منتشر شد، می گوید افرادی که غذا، نوشیدنی و سایر اقلام حاوی شاهدانه را به داخل کشور بیاورند دستگیر می شود اما اگر برای نخستین بار باشد در زندان نمی مانند. در عوض مقامات این مواد را مصادره و نابود خواهند کرد.

این قانون تغییر قابل توجهی را برای یکی از محدودکننده ترین کشورهای جهان در زمینه واردات داروهای رایج برای استفاده شخصی از شاهدانه گرفته تا داروهای بدون نسخه مانند مواد مخدر یا سرخوش نماها، آرام بخش ها و آمفتامین ها ایجاد می کند.

این کشور فروش و قاچاق مواد مخدر را با قوانین بسیار سختگیرانه ممنوع کرده است و مجازات مصرف مواد مخدر چهار سال زندان است.

تغییرات دیگر شامل کاهش حداقل مجازات از دو سال به سه ماه زندان برای مجرمان مواد مخدر برای نخستین بار است. به این افراد همچنین خدمات توانبخشی در بازداشتگاهی جدا از سایران ارائه می شود. افراد خارجی که مواد مخدر مصرف می کنند معمولا پس از حبس به کشور خود بازگردانده می شوند اما قانون جدید این تصمیم را به قاضی واگذار می کند.

این اصلاحات به عنوان بخشی از بازنگری های قانونی گسترده تر اعلام شده است. کشور امارات عربی متحده در حالی نیم قرنی تشکیل شدنش را جشن می گیرد که همزمان به  دنبال تقویت وجهه خود به عنوان یک مرکز جهانی جذاب برای گردشگران و سرمایه گذاران است.

قوانین جزایی این کشور طبق قوانین اسلامی یا شریعت برای چندین دهه به طور معمول مهاجران و گردشگرانی را مورد مجازات قرار داده است که تعداد کمی از آن ها برخی از این اعمال را جرم تلقی می کنند.